Asset realization rules


Žemiau pateikiamas sutrumpintas oficialių valstybei perduoto turto realizavimo taisyklių išrašas, kuriame paminėti tik konfiskuotam kilnojamam turtui aktualios taisyklės. Šis išrašas pateiktas tik kaip bendro pobūdžio informacija. Su pilnu oficialių taisyklių tekstu galima susipažinti pagal nuorodą, pateiktą šio puslapio apačioje.
4.5. Asmuo, perduodamas mokesčių inspekcijai valstybei perduotiną turtą, kartu su turtu pateikia turimus su valstybei perduotinu turtu susijusius dokumentus.4.6. Jeigu mokesčių inspekcijai perduodamos įregistruotos, identifikuotos ir pripažintos tinkamomis eksploatuoti (techninė būklė, konstrukcija, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas atitinka gamintojo ir teisės aktų reikalavimus) transporto priemonės, turi būti pateikti atitinkami turto arešto arba aprašo aktai, turimi transporto priemonių registravimo dokumentai ir kiti su perduodamomis transporto priemonėmis susiję dokumentai, kurių pagrindu minėtos transporto priemonės galės būti naudojamos pagal tiesioginę paskirtį.


Jeigu valstybei perduotinos transporto priemonės neturi registravimo, identifikavimo ir kitų tinkamumą eksploatuoti patvirtinančių dokumentų, kurių pagrindu minėtos transporto priemonės galės būti naudojamos pagal tiesioginę paskirtį, tokių transporto priemonių identifikavimą ir (ar) pripažinimą tinkamomis eksploatuoti turi organizuoti institucija, kurios žinioje yra valstybei perduotinos transporto priemonės.


Jeigu institucija, kurios žinioje yra valstybei perduotinos transporto priemonės, negali šių transporto priemonių identifikuoti ir (ar) pateikti pripažinimo tinkamomis eksploatuoti dokumentų arba jei minėtos transporto priemonės yra mažavertės, jos mokesčių inspekcijai neperduodamos. Tokias transporto priemones savo sprendimu pripažįsta atliekomis institucijos, kurios žinioje yra valstybei perduotinos transporto priemonės, vadovas arba jo įgaliotas asmuo, surašydamas Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintos formos turto pripažinimo atliekomis aktą (toliau vadinama – turto pripažinimo atliekomis aktas).


[...]


16.2 Jeigu konfiskuota transporto priemonė yra identifikuota ir pripažinta tinkama eksploatuoti pagal tiesioginę paskirtį, nurodoma transporto priemonės rūšis, pavadinimas, pagaminimo metai, spalva, kėbulo numeriai, kiti požymiai. Transporto priemonė įvertinama surašant įvertinimo (apžiūros) aktą, o turto perėmimo dokumente nurodoma įvertinimo (apžiūros) akto data ir numeris.16.3. Jeigu konfiskuoti taurieji metalai lydinių, grynuolių ir laužo pavidalu ar tauriųjų metalų gaminiai, taip pat brangakmeniai ir jų gaminiai, nurodoma metalo (brangakmenio) pavadinimas, kiekis vienetais, praba (karatai), masė gramais ir ypatingieji požymiai. Taurieji metalai, brangakmeniai ir jų gaminiai įvertinami vadovaujantis valstybės įmonės Lietuvos prabavimo rūmų pateiktu atitinkamu kokybės pažymėjimu arba ekspertizės išvada.


[...]72. Valstybei perduotinas turtas įvertinamas eurais.


73. Turto kainą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nustato perduodančiojo asmens, mokesčių inspekcijos, kai valstybei perduotinas kilnojamasis turtas ir vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas), [...] ir turtą parduodančios įmonės atstovai, prireikus pasitelkę turto vertintojus. Kaina nustatoma atsižvelgiant į turto kokybę, prekinę išvaizdą, realizavimo terminus, prekės specifiką, rinką ir kitus požymius.


74. Turtas įvertinamas rinkos kaina.


[...]


76. Valstybei perduoto turto [...] realizavimą organizuoja mokesčių inspekcija. Valstybei perduotas turtas realizuojamas konkurso būdu, elektroninio konkurso būdu, elektroninėje parduotuvėje, perduodamas patikėjimo teise, parduodamas per įmones, su kuriomis mokesčių inspekcija konkurso būdu yra sudariusi valstybei perduotino turto realizavimo sutartis, ar realizuojamas kita įstatymų nustatyta tvarka. [...]


[...]


107. Mokesčių inspekcija, įtraukusi į apskaitą kilnojamąjį turtą, kurio vieneto kaina lygi 17 500 eurų arba didesnė ir kuris turi būti parduodamas tik konkurso būdu, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo turto perėmimo dokumento surašymo turi paskelbti konkursą.


[...]


109. Informacija apie turto pardavimą konkurso būdu ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki organizuojamo konkurso turi būti skelbiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje, skelbimų lentoje ir vietos arba centrinėje spaudoje (išskyrus pramoginio tipo leidinius), atsižvelgiant į turto specifiką, vertę ir kitus požymius. Esant galimybei, informacija apie konkurse parduodamą turtą skelbiama iškabinta ant paties turto. Skelbime pateikiami šie duomenys:


[...]

121. Sutartys dėl valstybei perduotino turto pardavimo sudaromos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


122. Sutartyje įmonė įsipareigoja parduoti perduotą konfiskuotą ar kitaip valstybei perduotiną turtą. Turtas perduodamas parduoti ir jo vertė nustatoma pagal turto perėmimo dokumentą.


123. Sutartyje, sudarytoje tarp mokesčių inspekcijos ir įmonės, turi būti numatytas įmonei priklausantis atlygis už suteikiamas turto pardavimo paslaugas, kuris negali viršyti 20 procentų parduoto turto pardavimo kainos dydžio. Pardavusiai turtą įmonei priklausantis atlygis už suteiktas turto pardavimo paslaugas pervedamas iš mokesčių inspekcijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.


[...]

127. Neparduotas per mėnesį nuo jo perdavimo įmonei dienos turtas įmonės prašymu arba mokesčių inspekcijos iniciatyva gali būti nukainojamas. Nukainojant turtą, jo pardavimo kaina sumažinama ne daugiau kaip 30 procentų pradinės pardavimo kainos.


128. Turtą nukainoja mokesčių inspekcijos pareigūnas, dalyvaujant įmonės atstovui. Nukainojimas įforminamas turto nuvertinimo dokumentu. Turtas, neparduotas ir kitą mėnesį nuo jo nukainojimo dienos, gali būti dar kartą nukainojamas ne daugiau kaip 30 procentų, ir taip daroma, kol turtas parduodamas arba nurašomas. Turto nurašymas įforminamas turto pripažinimo atliekomis dokumentu.


[...]


1401 . Mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į parduodamo turto pobūdį, galimybes pritraukti didesnį potencialių šio turto pirkėjų dėmesį, taip pat kitas svarbias aplinkybes, dėl kurių kilnojamasis turtas gali būti realizuojamas efektyviau nei konkurso būdu, gali kilnojamąjį turtą, kurio vieneto kaina lygi 17 500 eurų arba didesnė, parduoti elektroniniame konkurse.


1402. Pasirinkus turto pardavimą elektroninio konkurso būdu, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo turto perėmimo dokumento surašymo mokesčių inspekcija paskelbia apie turto pardavimą elektroniniame konkurse ir jį organizuoja. Elektroninio konkurso komisija (pirmininkas ir du nariai) skiriami mokesčių inspekcijos viršininko arba jo įgalioto asmens įsakymu. Elektroninio konkurso komisijai dirbant turi būti rašomas elektroninio konkurso komisijos posėdžio protokolas.


Elektroninio konkurso komisija ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki elektroninio konkurso pradžios apie tai paskelbia interneto svetainėje „e.VMI“. Informacija apie elektroniniame konkurse parduodamą turtą taip pat turi būti skelbiama mokesčių inspekcijos interneto puslapyje, skelbimų lentoje ir vietos arba centrinėje spaudoje (išskyrus pramoginio tipo leidinius). Esant galimybei, informacija apie elektroniniame konkurse parduodamą turtą skelbiama iškabinta ant paties turto.[...]14026. Mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į parduodamo turto pobūdį, galimybes pritraukti didesnį potencialių šio turto pirkėjų dėmesį, taip pat kitas svarbias aplinkybes, dėl kurių kilnojamasis turtas gali būti realizuojamas efektyviau nei parduodamas per įmones, su kuriomis mokesčių inspekcija konkurso būdu yra sudariusi valstybei perduotino turto realizavimo sutartis, gali kilnojamąjį turtą, kurio vieneto kaina yra mažesnė nei 17 500 eurų, parduoti elektroninėje parduotuvėje.

14027. [...] Per 5 dienas po to, kai priimamas sprendimas, kad turtas turi būti parduodamas elektroninėje parduotuvėje, informacija apie parduodamą turtą paskelbiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje „e.VMI“. Informacija apie elektroninėje parduotuvėje parduodamą turtą turi būti skelbiama ir mokesčių inspekcijos interneto puslapyje, skelbimų lentoje ir vietos arba centrinėje spaudoje (išskyrus pramoginio tipo leidinius). Esant galimybei, informacija apie elektroninėje parduotuvėje parduodamą turtą skelbiama iškabinta ant paties turto. [...]


14028. Pirkti turtą elektroninėje parduotuvėje gali identifikuoti asmenys, interneto svetainėje „e.VMI“ prisijungę prie autorizuotų elektroninių paslaugų srities „Mano VMI“.


[...]


145. Įtrauktas į atitinkamos valstybės ar savivaldybės institucijos apskaitą turtas, kuris negali būti panaudotas pagal paskirtį ir yra pripažintas nerealizuotinu (sugedę maisto produktai ar išimtas iš apyvartos turtas, neidentifikuojamos ar eksploatuoti netinkamos transporto priemonės), konfiskuotas turtas, kurio pasibaigęs realizavimo terminas arba jeigu kompetentingos institucijos nustato, kad konfiskuotas turtas yra sugedęs, neidentifikuojamas, sugadintas arba pripažintas nerealizuotinu (netinkamu naudoti, eksploatuoti) turtu ir dėl to negali būti parduodamas, taip pat jeigu įtraukto į apskaitą turto vertė mažesnė arba nedaug didesnė už galimas išlaidas, susijusias su jo realizavimu (ekspertizės, turto vertinimo, saugojimo, transportavimo ir kitos išlaidos), pripažįstamas atliekomis, taip pat turtas, kuris pagal šių Taisyklių 20 punkto nuostatas pripažintas atliekomis ir kurio mokesčių inspekcija neįtraukia į apskaitą, panaudojamas arba šalinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu ir Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Su pilnu taisyklių tekstu lietuvių kalba galite susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo puslapyje: BEŠEIMININKIO, KONFISKUOTO, VALSTYBĖS PAVELDĖTO, VALSTYBEI PERDUOTO TURTO, DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ, LOBIŲ IR RADINIŲ PERDAVIMO, APSKAITYMO, SAUGOJIMO, REALIZAVIMO, GRĄŽINIMO IR PRIPAŽINIMO ATLIEKOMIS TAISYKLĖS